ТОВ "Глобал-Сіті-Нет" Міська комп'ютерна мережа

Абонентам

Публічний договір ТОВ «Глобал-сіті-нет»

 

Публічний абонентський договір на надання телекомунікаційних послуг

 

м. Чорноморськ Одеської області                                                                       Редакція від 01.03.2020 р.

 

ТОВ «Глобал-сіті-нет», яке є оператором телекомунікацій відповідно до ЗУ «Про телекомунікації» (зареєстровано НКРЗІ у Реєстрі операторів і провайдерів на підставі рішення № 384 від 28.09.06 р.), іменоване надалі "Оператор", , керуючись ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України пропонує всім дієздатним особам, які, у разі укладення Договору, надалі іменуються «Абоненти» укласти дійсний договір шляхом приєднання до нього, для чого публікує дійсний договір (надалі «Договір»):

 

1.              Предмет Договору.

 

1.1.         Відповідно до Договору Абонент замовляє й оплачує, а Оператор надає Абоненту послуги, надалі іменовані «Послуга»:

           Технічні послуги - послуги з підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної Мережі доступу Оператора, налаштуванню Кінцевого обладнання для роботи із мережею.

           Послуги доступу до мережі Інтернет. Послуги надаються Оператором Абоненту за допомогою Мережі доступу Оператора у Точці підключення Кінцевого обладнання Абонента.

           Сервісне обслуговування абонентів Службою технічної підтримки, Центру по обслуговуванню абонентів, а також інші послуги, замовлені Абонентом (Послуги).

1.2.         Послуга надається Оператором Абоненту у Точці підключення Абонента (див. Регламент).

1.3.         Склад Послуги (тарифний план) зазначений сторонами у Додатку № 1 Договору.

1.4.         Послуги відповідно до Договору можуть надаватися Оператором та споживатися безпосередньо Абонентом за адресою надання послуг за Договором.

1.5.         Телекомунікаційні послуги Оператора згруповані в Пакети послуг, склад і вартість яких наведені в Тарифах. Порядок надання Послуги вказані у Регламенті. Тарифи й Регламент є невід'ємними додатками до Договору й норми Тарифів і Регламенту розглядаються сторонами як норми Договору. До Тарифів Оператор вправі включати як ціни на власні послуги, так і ціни послуг довірителів, які надали Оператору повноваження на продаж їх послуг.


2.              Обов'язки сторін.

 

2.1.         Права Оператора.

 

2.1.1.    Мати, за запитом, доступ до Точки підключення Кінцевого обладнання.

2.1.2.    Виконувати профілактику й ремонт мережі, у зв'язку із чим переривати надання Послуги тривалістю до 24 годин на Період.

2.1.3.    У випадку внесення даних Абонента в базу даних Оператору одержати достовірну інформацію про Абонента.

2.1.4.    Одержувати плату за надання Абоненту Послуг.

2.1.5.    Припинити надання Абонентові Послуги у випадку порушення Абонентом вимог законодавства України й умов Договору.

2.1.6.    Вносити зміни в Тарифи та умови Договору, у порядку, передбаченому Договором.

2.1.7.    Залучати для виконання своїх зобов'язань третіх осіб на підставі укладених з ними договорів.

 

2.2.         Обов'язки Оператора.

 

2.2.1.    Виконати роботи з підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі доступу.

2.2.2.    Здійснити надання Послуги, замовленої Абонентом у Періоді в повному обсязі й належній якості. Як Послуга належної якості, сторони розглядають для послуги доступу до Інтернет - ДЕРЖСТАНДАРТ ETSI EG 202 057-4:2015. Мінімально гарантована швидкість послуги доступу 64 кб/с (у межах зони відповідальності).

2.2.3.    Вести достовірний і повний облік вартості й обсягу послуг, замовлених Абонентом і надаваних Оператором у поточному Періоді.

2.2.4.    Забезпечити конфіденційність складу інформації, переданої й одержуваної Абонентом у ході одержання послуги, нерозголошення цієї інформації, а також інформації, наданої Абонентом у ході укладення або виконання умов договору. Доступ до такої інформації Оператор має право надавати на підставі рішення суду у встановленому законодавством порядку, або у інших встановлених законодавством випадках із обов’язковою позначкою «конфіденційно».

2.2.5.    На підставі письмової заяви Абонента припинити/обмежити надання Послуг, проводити перерахунок оплати при наявності на це підстав, передбачених даним Договором і Регламентом.

 

2.3.         Права Абонента.

 

2.3.1.    Використовувати одержувані від Оператора Послуги для задоволення приватних потреб осіб, що проживають (працюють) у місці установки Кінцевого обладнання. Заборонено використання Послуги для подальшого перепродажу, у тому числі в складі іншої послуги (шляхом встановлення радіо подовжувача для передання Послуг або здійснювати перепродаж послуги третім особам).

2.3.2.    Одержувати Послугу відповідно до якісних характеристик, передбаченими в п. 2.2.2. Договору.

2.3.3.    Безкоштовно одержувати інформацію про склад і обсяг надаваної йому Послуги в Абонентських відділах Оператора, а також на сайті http://gcn.ua/.

2.3.4.    При наявності у Оператора технічної можливості (наявності в Тарифах відповідної послуги) замовити Послугу з обмеженням обсягу по певних умовах.

2.3.5.    Оскаржувати незаконні дії Оператора, у передбаченому законодавством України порядку.

 

2.4.         Обов'язки Абонента.

 

2.4.1.    Забезпечити склад і технічний стан Кінцевого обладнання, що відповідає передбаченим Договором стандартам.

2.4.2.    Оплатити Послугу у порядку передоплати.

2.4.3.    Контролювати стан Кінцевого обладнання, не допускати підключення до Абонентського обладнання пристроїв інших споживачів (Абонентів). Не провадити підключення інших споживачів (Абонентів) до Кінцевого обладнання шляхом встановлення розподільних, або підсилювальних пристроїв.

2.4.4.    Самостійно організовувати режим використання Послуги, у тому числі обмеження для одержання Послуги неповнолітніми особами, обмеження публічного розповсюдження контенту, який зазначено як такий, що не підлягає публічному розповсюдженню.

2.4.5.    Забезпечити наявність ефективного противірусного захисту, установленого на Кінцевому обладнанні Абонента.

2.4.6.    Вчасно (протягом 10 днів) сповістити Оператора про зміну даних, наданих Абонентом в ході укладення Договору.

2.4.7.    Забезпечити заборону використання Кінцевого обладнання й Послуги для здійснення протиправних дій, або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони або охорони правопорядку.

2.4.8.     Письмово надавати на запит Оператора інформацію про тип і модель пристроїв Кінцевого обладнання,  використовуваного для одержання Послуги.

2.4.9.    Не перешкоджати проведенню ремонтних і інших робіт, необхідних для обслуговування Мережі доступу Оператора.

 

3.              Порядок надання та оплати Послуги.

 

3.1.         Абонент самостійно ухвалює рішення щодо укладення Договору шляхом приєднання до Договору.

3.2.         Абонент на момент укладання даного договору ознайомився з Регламентом і Тарифами, розглядає норми, укладені в зазначених документах як норми Договору й зобов'язується їх виконувати.

3.3.         Оператор, за наявності технічної можливості, надає Послугу всім дієздатним особам, що звернулося до нього, та приєдналися до Договору.

3.4.         Для приєднання до Договору після підключення Кінцевого обладнання до обладнання Оператора, або продовження терміну дії Договору на наступний Період (Періоди) Абонент виконує юридично значиму дію: оплачує Оператору вартість Послуги в наступному Періоді (Періодах), відзначаючи при цьому адресу розташування Кінцевого обладнання, та/або номер, що ідентифікує адресу підключення.

3.5.         Порядок Порядок оплати – передплата. Для продовження отримання послуги у наступному періоді потрібна наявність на Особовому рахунку суми грошів, достатньої для оплати наступного Періоду.

3.6.         Надмірно оплачені Абонентом гроші залишаються на особовому рахунку Абонента й використовуються при оплаті за наступний Період або, по письмовій заяві / по заявці, наданої Абонентом  у Особовому кабінеті на сайті gcn.ua використовуються для замовлення додаткових послуг, або повертаються Абонентові в 30-ти денний строк з моменту надходження письмової заяви. У разі, якщо станом на момент закінчення Періоду залишок грошей на особовому рахунку Абонента достатній для оплати у наступному Періоді вартості пакету Послуг, який використовувався Абонентом минулого Періоду та від Абонента не надходило заяв щодо відмови отримання Послуги у наступному Періоді, - сторони вважають, що Абонент висловив бажання отримувати Послугу у наступному Періоді. У момент початку наступного Періоду виконується списання грошей з особового рахунку Абонента.

3.7.         На початку кожного Періоду (до 00.10) проводиться списання вартості послуг за Період. 

3.8.         У разі нестачі на особовому рахунку Абонента коштів на оплату чергового Періоду, Оператор припиняє надання послуги.

3.9.         Квитанція є підтвердженням наявності між Абонентом і Оператором правовідносин відповідно до Публічного договору. Квитанції про оплату вартості Послуг мають зберігатися Абонентом протягом 3-х років. Спірні питання щодо наявності замовлення й оплати Послуг, без надання квитанцій не розглядаються.


4.              Внесення змін в умови Договору, термін дії, порядок розірвання Договору.

 

4.1.         Умови Договору, положення Тарифів або Регламенту можуть бути змінені з ініціативи Оператора, для чого Оператор зобов'язаний опублікувати відповідні зміни в Абонентських відділах та/або на сайті  www.gcn.ua не менш, ніж за 7 днів до набрання змінами чинності.

4.2.         Зміни в Тарифи набувають чинності з моменту початку наступного Періоду. Продовженням використання послуг після набрання чинності нової редакції Договору, Регламенту чи Тарифів Абонент підтверджує факт погодження нових умов надання послуги. У випадку, якщо Абонент вніс гроші на особовий рахунок, та, до початку Періоду не надав заяви на відмову отримання послуг по Договору, - сторони вважають, що Абонент висловив бажання отримувати послугу у наступному Періоді на нових узгоджених Абонентом умовах .

4.3.         Абонент має право після внесення змін в умови договору, - розірвати Договір, не приєднуючись до договору на наступні Періоди.

4.4.         Якщо Абонент, після набрання чинності змін в Договір, продовжує використання Послуги й замовляє використання Послуги на наступні періоди, - сторони вважають такі дії Абоненту як прийняття змін в Договір без заперечень.

4.5.         Договір діє з моменту приєднання до нього Абонента й до моменту закінчення останнього Періоду, надання Послуги в якому замовив Абонент.

4.6.         Розрахунки Оператора з Абонентом у випадку розірвання Договору виконуються в загальному порядку повернення залишку передплати Абонента Оператором, передбаченому Договором.

 

5.              Відповідальність сторін.

 

5.1.         Сторони за договором несуть відповідальність згідно до законодавства України.

5.2.         Абонент відповідає за сприяння підключенню до Кінцевого обладнання третіх осіб, що не є абонентами Оператору. Сприяння може виражатися як у дозволі проведення приєднання до Обладнання, так і в неповідомленні Оператора про таке підключення.

5.3.         У разі здійснення третіми особами протиправних дій із використанням обладнання Абонента (наприклад протиправні дії, для яких зловмисник використав доступ до мережі Інтернет, замовлений Абонентом), Оператор не несе відповідальність за таке протиправне використання та збитки Абонента, у тому числі, якщо таке сталося внаслідок невиконання Абонентом п.п. 2.4.3. та 5.2. Договору.

5.4.         У випадку виявлення порушення, Оператор має право відключити Кінцеве обладнання Абонента від мережі й розірвати Абонентський договір, не повертаючи вартість залишку оплаченого Періоду. Вартість підключення не повертається у будь – якому випадку.

5.5.         Розірвання договору не звільняє Абонента від зобов'язань перед Оператором по оплаті наданих послуг.6.              Інші умови. Служба технічної підтримки, Центр обслуговування Абонентів Оператора.

 

6.1.         Укладаючи Договір, Абонент, будучи співвласником приміщень загального користування й опорних конструкцій житлового будинку, надає право на використання цих приміщень і конструкцій, електричного й іншого обладнання призначеного для забезпечення потреб всіх власників квартир, а так само власників нежитлових приміщень, розміщених у житловому будинку, для розміщення телекомунікаційного обладнання Оператора.

6.2.         Телефони Служби технічної підтримки:  (04868) 34-888 моб. +380 (67) 534-89-08, моб. +380 (63) 956-72-97, (048-2) 304-888, web: gcn.ua, e-mail: support@gcn.ua. Служби технічної підтримки працює щодня цілодобово.

6.3.         Місцезнаходження Центра по обслуговуванню абонентів: місто Чорноморськ вул. Лазурна 7б працює за наступним графіком: Пн-Пт с 9:00 - 18:00; Суббота с 9:00 - 15:00.

 

 

 

7.              Реквізити Оператора

 

ТОВ «Глобал-сіті-нет»

ЄДРПОУ: 31786300

Адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ДАНЧЕНКА, будинок 3-Б

п/р UA363282090000026006301980901 в АБ «Південний», МФО 328209

Директор ________________ Бабій О.А.

 

 

 Додаткова угода №I-iptv

до Публічного абонентського договора від 01.03.2020г.

м.Чорноморськ                                                                                                                                           01 березня 2020р.                                                                                                                              Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» (Оператор) пропонує Абонентам - фізичним особам додаткову послугу перегляду телевізійних і звукових програм, для чого публікує цю угоду, яка є невід'ємною частиною Публічного абонентського договору.

1. Оператор надає Абоненту за оплату згідно діючих абонентських тарифів (див. gcn.ua) можливість підключення та індивідуального перегляду пакета телевізійних і звукових програм (далі - послуга IPTV) на пристроях Абонента. Послуга IPTV є додатковою  і надається в телекомунікаційної мережі Оператора, активується / відключається Оператором за заявою Абонента.

2. Послуга IPTV надається Оператором на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення НР № 00487-п від 12.03.13г. на договірних умовах, передбачених чинним законодавством України.

3. Послуга IPTV підлягає використанню Абонентом виключно для особистого, сімейного, домашнього перегляду, не пов'язаного із здійсненням підприємницької діяльності.

4. Перелік пакета телевізійних і звукових програм ретрансляції, що входять в послугу IPTV, може бути змінений (збільшений / зменшений) без повідомлення Абонента при зміні власниками програм режиму мовлення, умов ретрансляції програм, а також змін законодавства України в сфері телебачення і радіомовлення.

5. Абонент зобов'язаний користуватися для перегляду послуги IPTV пристроями, які відповідають сертифікаційним вимогам, встановленим чинним законодавством України.

6. Оператор не несе відповідальність за неможливість користування Абонентом заявленою послугою IPTV, або за неналежну її якість при зміні Абонентом рекомендованої Оператором схеми підключення абонентських пристроїв, некоректному втручанні Абонента в налаштування належних йому пристроїв, несправності абонентських приймальних пристроїв.

7. Оформленням заявки на підключення / активацію послуги IPTV Абонент підтверджує, що ознайомлений і приймає умови цієї Додаткової угоди, а також несе особисту відповідальність за дотримання національного та міжнародного законодавства в сфері авторських і суміжних прав при користуванні послугою IPTV.