ТОВ "Глобал-Сіті-Нет" Міська комп'ютерна мережа

Абонентам

Публічний договір ТОВ «Глобал-сіті-нет»

 

Публічний абонентський договір на надання телекомунікаційних послуг

 

м. Чорноморськ Одеської області                                                                       Редакція від 01.03.2020 р.

 

ТОВ «Глобал-сіті-нет», яке є оператором телекомунікацій відповідно до ЗУ «Про телекомунікації» (зареєстровано НКРЗІ у Реєстрі операторів і провайдерів на підставі рішення № 384 від 28.09.06 р.), іменоване надалі "Оператор", , керуючись ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України пропонує всім дієздатним особам, які, у разі укладення Договору, надалі іменуються «Абоненти» укласти дійсний договір шляхом приєднання до нього, для чого публікує дійсний договір (надалі «Договір»):

 

1.              Предмет Договору.

 

1.1.         Відповідно до Договору Абонент замовляє й оплачує, а Оператор надає Абоненту послуги, надалі іменовані «Послуга»:

           Технічні послуги - послуги з підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної Мережі доступу Оператора, налаштуванню Кінцевого обладнання для роботи із мережею.

           Послуги доступу до мережі Інтернет. Послуги надаються Оператором Абоненту за допомогою Мережі доступу Оператора у Точці підключення Кінцевого обладнання Абонента.

           Сервісне обслуговування абонентів Службою технічної підтримки, Центру по обслуговуванню абонентів, а також інші послуги, замовлені Абонентом (Послуги).

1.2.         Послуга надається Оператором Абоненту у Точці підключення Абонента (див. Регламент).

1.3.         Склад Послуги (тарифний план) зазначений сторонами у Додатку № 1 Договору.

1.4.         Послуги відповідно до Договору можуть надаватися Оператором та споживатися безпосередньо Абонентом за адресою надання послуг за Договором.

1.5.         Телекомунікаційні послуги Оператора згруповані в Пакети послуг, склад і вартість яких наведені в Тарифах. Порядок надання Послуги вказані у Регламенті. Тарифи й Регламент є невід'ємними додатками до Договору й норми Тарифів і Регламенту розглядаються сторонами як норми Договору. До Тарифів Оператор вправі включати як ціни на власні послуги, так і ціни послуг довірителів, які надали Оператору повноваження на продаж їх послуг.


2.              Обов'язки сторін.

 

2.1.         Права Оператора.

 

2.1.1.    Мати, за запитом, доступ до Точки підключення Кінцевого обладнання.

2.1.2.    Виконувати профілактику й ремонт мережі, у зв'язку із чим переривати надання Послуги тривалістю до 24 годин на Період.

2.1.3.    У випадку внесення даних Абонента в базу даних Оператору одержати достовірну інформацію про Абонента.

2.1.4.    Одержувати плату за надання Абоненту Послуг.

2.1.5.    Припинити надання Абонентові Послуги у випадку порушення Абонентом вимог законодавства України й умов Договору.

2.1.6.    Вносити зміни в Тарифи та умови Договору, у порядку, передбаченому Договором.

2.1.7.    Залучати для виконання своїх зобов'язань третіх осіб на підставі укладених з ними договорів.

 

2.2.         Обов'язки Оператора.

 

2.2.1.    Виконати роботи з підключення Кінцевого обладнання Абонента до Мережі доступу.

2.2.2.    Здійснити надання Послуги, замовленої Абонентом у Періоді в повному обсязі й належній якості. Як Послуга належної якості, сторони розглядають для послуги доступу до Інтернет - ДЕРЖСТАНДАРТ ETSI EG 202 057-4:2015. Мінімально гарантована швидкість послуги доступу 64 кб/с (у межах зони відповідальності).

2.2.3.    Вести достовірний і повний облік вартості й обсягу послуг, замовлених Абонентом і надаваних Оператором у поточному Періоді.

2.2.4.    Забезпечити конфіденційність складу інформації, переданої й одержуваної Абонентом у ході одержання послуги, нерозголошення цієї інформації, а також інформації, наданої Абонентом у ході укладення або виконання умов договору. Доступ до такої інформації Оператор має право надавати на підставі рішення суду у встановленому законодавством порядку, або у інших встановлених законодавством випадках із обов’язковою позначкою «конфіденційно».

2.2.5.    На підставі письмової заяви Абонента припинити/обмежити надання Послуг, проводити перерахунок оплати при наявності на це підстав, передбачених даним Договором і Регламентом.

 

2.3.         Права Абонента.

 

2.3.1.    Використовувати одержувані від Оператора Послуги для задоволення приватних потреб осіб, що проживають (працюють) у місці установки Кінцевого обладнання. Заборонено використання Послуги для подальшого перепродажу, у тому числі в складі іншої послуги (шляхом встановлення радіо подовжувача для передання Послуг або здійснювати перепродаж послуги третім особам).

2.3.2.    Одержувати Послугу відповідно до якісних характеристик, передбаченими в п. 2.2.2. Договору.

2.3.3.    Безкоштовно одержувати інформацію про склад і обсяг надаваної йому Послуги в Абонентських відділах Оператора, а також на сайті http://gcn.ua/.

2.3.4.    При наявності у Оператора технічної можливості (наявності в Тарифах відповідної послуги) замовити Послугу з обмеженням обсягу по певних умовах.

2.3.5.    Оскаржувати незаконні дії Оператора, у передбаченому законодавством України порядку.

 

2.4.         Обов'язки Абонента.

 

2.4.1.    Забезпечити склад і технічний стан Кінцевого обладнання, що відповідає передбаченим Договором стандартам.

2.4.2.    Оплатити Послугу у порядку передоплати.

2.4.3.    Контролювати стан Кінцевого обладнання, не допускати підключення до Абонентського обладнання пристроїв інших споживачів (Абонентів). Не провадити підключення інших споживачів (Абонентів) до Кінцевого обладнання шляхом встановлення розподільних, або підсилювальних пристроїв.

2.4.4.    Самостійно організовувати режим використання Послуги, у тому числі обмеження для одержання Послуги неповнолітніми особами, обмеження публічного розповсюдження контенту, який зазначено як такий, що не підлягає публічному розповсюдженню.

2.4.5.    Забезпечити наявність ефективного противірусного захисту, установленого на Кінцевому обладнанні Абонента.

2.4.6.    Вчасно (протягом 10 днів) сповістити Оператора про зміну даних, наданих Абонентом в ході укладення Договору.

2.4.7.    Забезпечити заборону використання Кінцевого обладнання й Послуги для здійснення протиправних дій, або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони або охорони правопорядку.

2.4.8.     Письмово надавати на запит Оператора інформацію про тип і модель пристроїв Кінцевого обладнання,  використовуваного для одержання Послуги.

2.4.9.    Не перешкоджати проведенню ремонтних і інших робіт, необхідних для обслуговування Мережі доступу Оператора.

 

3.              Порядок надання та оплати Послуги.

 

3.1.         Абонент самостійно ухвалює рішення щодо укладення Договору шляхом приєднання до Договору.

3.2.         Абонент на момент укладання даного договору ознайомився з Регламентом і Тарифами, розглядає норми, укладені в зазначених документах як норми Договору й зобов'язується їх виконувати.

3.3.         Оператор, за наявності технічної можливості, надає Послугу всім дієздатним особам, що звернулося до нього, та приєдналися до Договору.

3.4.         Для приєднання до Договору після підключення Кінцевого обладнання до обладнання Оператора, або продовження терміну дії Договору на наступний Період (Періоди) Абонент виконує юридично значиму дію: оплачує Оператору вартість Послуги в наступному Періоді (Періодах), відзначаючи при цьому адресу розташування Кінцевого обладнання, та/або номер, що ідентифікує адресу підключення.

3.5.         Порядок Порядок оплати – передплата. Для продовження отримання послуги у наступному періоді потрібна наявність на Особовому рахунку суми грошів, достатньої для оплати наступного Періоду.

3.6.         Надмірно оплачені Абонентом гроші залишаються на особовому рахунку Абонента й використовуються при оплаті за наступний Період або, по письмовій заяві / по заявці, наданої Абонентом  у Особовому кабінеті на сайті gcn.ua використовуються для замовлення додаткових послуг, або повертаються Абонентові в 30-ти денний строк з моменту надходження письмової заяви. У разі, якщо станом на момент закінчення Періоду залишок грошей на особовому рахунку Абонента достатній для оплати у наступному Періоді вартості пакету Послуг, який використовувався Абонентом минулого Періоду та від Абонента не надходило заяв щодо відмови отримання Послуги у наступному Періоді, - сторони вважають, що Абонент висловив бажання отримувати Послугу у наступному Періоді. У момент початку наступного Періоду виконується списання грошей з особового рахунку Абонента.

3.7.         На початку кожного Періоду (до 00.10) проводиться списання вартості послуг за Період. 

3.8.         У разі нестачі на особовому рахунку Абонента коштів на оплату чергового Періоду, Оператор припиняє надання послуги.

3.9.         Квитанція є підтвердженням наявності між Абонентом і Оператором правовідносин відповідно до Публічного договору. Квитанції про оплату вартості Послуг мають зберігатися Абонентом протягом 3-х років. Спірні питання щодо наявності замовлення й оплати Послуг, без надання квитанцій не розглядаються.


4.              Внесення змін в умови Договору, термін дії, порядок розірвання Договору.

 

4.1.         Умови Договору, положення Тарифів або Регламенту можуть бути змінені з ініціативи Оператора, для чого Оператор зобов'язаний опублікувати відповідні зміни в Абонентських відділах та/або на сайті  www.gcn.ua не менш, ніж за 7 днів до набрання змінами чинності.

4.2.         Зміни в Тарифи набувають чинності з моменту початку наступного Періоду. Продовженням використання послуг після набрання чинності нової редакції Договору, Регламенту чи Тарифів Абонент підтверджує факт погодження нових умов надання послуги. У випадку, якщо Абонент вніс гроші на особовий рахунок, та, до початку Періоду не надав заяви на відмову отримання послуг по Договору, - сторони вважають, що Абонент висловив бажання отримувати послугу у наступному Періоді на нових узгоджених Абонентом умовах .

4.3.         Абонент має право після внесення змін в умови договору, - розірвати Договір, не приєднуючись до договору на наступні Періоди.

4.4.         Якщо Абонент, після набрання чинності змін в Договір, продовжує використання Послуги й замовляє використання Послуги на наступні періоди, - сторони вважають такі дії Абоненту як прийняття змін в Договір без заперечень.

4.5.         Договір діє з моменту приєднання до нього Абонента й до моменту закінчення останнього Періоду, надання Послуги в якому замовив Абонент.

4.6.         Розрахунки Оператора з Абонентом у випадку розірвання Договору виконуються в загальному порядку повернення залишку передплати Абонента Оператором, передбаченому Договором.

 

5.              Відповідальність сторін.

 

5.1.         Сторони за договором несуть відповідальність згідно до законодавства України.

5.2.         Абонент відповідає за сприяння підключенню до Кінцевого обладнання третіх осіб, що не є абонентами Оператору. Сприяння може виражатися як у дозволі проведення приєднання до Обладнання, так і в неповідомленні Оператора про таке підключення.

5.3.         У разі здійснення третіми особами протиправних дій із використанням обладнання Абонента (наприклад протиправні дії, для яких зловмисник використав доступ до мережі Інтернет, замовлений Абонентом), Оператор не несе відповідальність за таке протиправне використання та збитки Абонента, у тому числі, якщо таке сталося внаслідок невиконання Абонентом п.п. 2.4.3. та 5.2. Договору.

5.4.         У випадку виявлення порушення, Оператор має право відключити Кінцеве обладнання Абонента від мережі й розірвати Абонентський договір, не повертаючи вартість залишку оплаченого Періоду. Вартість підключення не повертається у будь – якому випадку.

5.5.         Розірвання договору не звільняє Абонента від зобов'язань перед Оператором по оплаті наданих послуг.6.              Інші умови. Служба технічної підтримки, Центр обслуговування Абонентів Оператора.

 

6.1.         Укладаючи Договір, Абонент, будучи співвласником приміщень загального користування й опорних конструкцій житлового будинку, надає право на використання цих приміщень і конструкцій, електричного й іншого обладнання призначеного для забезпечення потреб всіх власників квартир, а так само власників нежитлових приміщень, розміщених у житловому будинку, для розміщення телекомунікаційного обладнання Оператора.

6.2.         Телефони Служби технічної підтримки:  (04868) 34-888 моб. +380 (67) 534-89-08, моб. +380 (63) 956-72-97, (048-2) 304-888, web: gcn.ua, e-mail: support@gcn.ua. Служби технічної підтримки працює щодня цілодобово.

6.3.         Місцезнаходження Центра по обслуговуванню абонентів: місто Чорноморськ вул. Лазурна 7б працює за наступним графіком: Пн-Пт с 9:00 - 18:00; Суббота с 9:00 - 15:00.

 

 

 

7.              Реквізити Оператора

 

ТОВ «Глобал-сіті-нет»

ЄДРПОУ: 31786300

Адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ВУЛИЦЯ ДАНЧЕНКА, будинок 3-Б

п/р UA363282090000026006301980901 в АБ «Південний», МФО 328209

Директор ________________ Бабій О.А.

 

 

 Додаткова угода №I-iptv

до Публічного абонентського договора від 01.03.2020г.

м.Чорноморськ                                                                                                                                           01 березня 2020р.                                                                                                                              Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ» (Оператор) пропонує Абонентам - фізичним особам додаткову послугу перегляду телевізійних і звукових програм, для чого публікує цю угоду, яка є невід'ємною частиною Публічного абонентського договору.

1. Оператор надає Абоненту за оплату згідно діючих абонентських тарифів (див. gcn.ua) можливість підключення та індивідуального перегляду пакета телевізійних і звукових програм (далі - послуга IPTV) на пристроях Абонента. Послуга IPTV є додатковою  і надається в телекомунікаційної мережі Оператора, активується / відключається Оператором за заявою Абонента.

2. Послуга IPTV надається Оператором на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення НР № 00487-п від 12.03.13г. на договірних умовах, передбачених чинним законодавством України.

3. Послуга IPTV підлягає використанню Абонентом виключно для особистого, сімейного, домашнього перегляду, не пов'язаного із здійсненням підприємницької діяльності.

4. Перелік пакета телевізійних і звукових програм ретрансляції, що входять в послугу IPTV, може бути змінений (збільшений / зменшений) без повідомлення Абонента при зміні власниками програм режиму мовлення, умов ретрансляції програм, а також змін законодавства України в сфері телебачення і радіомовлення.

5. Абонент зобов'язаний користуватися для перегляду послуги IPTV пристроями, які відповідають сертифікаційним вимогам, встановленим чинним законодавством України.

6. Оператор не несе відповідальність за неможливість користування Абонентом заявленою послугою IPTV, або за неналежну її якість при зміні Абонентом рекомендованої Оператором схеми підключення абонентських пристроїв, некоректному втручанні Абонента в налаштування належних йому пристроїв, несправності абонентських приймальних пристроїв.

7. Оформленням заявки на підключення / активацію послуги IPTV Абонент підтверджує, що ознайомлений і приймає умови цієї Додаткової угоди, а також несе особисту відповідальність за дотримання національного та міжнародного законодавства в сфері авторських і суміжних прав при користуванні послугою IPTV.

Додаток до Договору на надання послуги доступу до мережі Інтернет № 983162 від «19» грудня 2022 р.

 

Регламент надання телекомунікаційних послуг.

 

1. Терміни.

1.1. Договір - Абонентський договір на надання телекомунікаційних послуг, що включає в себе невід'ємні частини - Регламент і Тарифи.

1.2. Послуга доступу до мережі Інтернет, за текстом «Послуга» - телекомунікаційна послуга, що полягає в забезпеченні доступу до мережі Інтернет у Точці підключення Абонента, інші телекомунікаційні послуги, або інші послуги, передбачені Тарифами.

1.3. Мережа доступу – сукупність телекомунікаційних пристроїв між Точкою підключення Абонента та точкою підключення до обладнання Оператора до обладнання інших операторів Інтернет.

1.4. Кінцеве обладнання Абоненту, за текстом «Кінцеве обладнання», – сукупність обладнання Абонента, призначеного для передавання, розподілення та використання телекомунікаційної послуги та розташованого у межах приміщення (будівлі) Абонента.

1.5. Точка підключення Кінцевого обладнання Абонента, за текстом «Точка підключення Абонента», - для багатоквартирних будинків висотної забудови – порт комутатора Оператора у вандалозахищеному боксі, встановленому у будинку (на поверсі, секції будинку) Абонента, для будинків, розташованих у зоні приватної забудови, дачних кооперативів, - порт розподільного пристрою Оператора, зазначеного в технічних умовах підключення, виданих Абоненту Оператором (зазвичай, найближчий до місцезнаходження Абонента вандалозахищений бокс, встановлений на опорі електропередач).

1.6. Період – календарний місяць з 00.00 першого числа по 24.00 останнього числа календарного місяця.

 

2. Вимоги до обладнання й порядок підключення обладнання.

2.1. Одержання Послуги може здійснюватися за допомогою обладнання, що відповідає ДЕРЖСТАНДАРТ ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 і сертифіковане вповноваженим органом на предмет відповідності цьому ДЕРЖСТАНДАРТ.

2.2. Для одержання Послуги Абонент має:

- За власний рахунок побудувати та налагодити у відповідності до наявних стандартів Кінцеве обладнання та надати можливість проведення до Точки підключення Кінцевого обладнання Абонента кабелю Оператора, а також можливість відвідування на запит співробітниками Оператора приміщення, де розташована Точка підключення. Відповідність Кінцевого обладнання стандартам може бути перевірена Оператором за рахунок Абонента.

- Укласти Договір

- Оплатити вартість Послуг.

2.3. Після підготовки Кінцевого обладнання до підключення Абонент замовляє Оператору послугу підключення Кінцевого обладнання до Мережі доступу. До складу послуги підключення входить перевірка Кінцевого обладнання на предмет відповідності стандартам мережі. Час виконання послуги підключення погоджується Абонентом з Диспетчерською службою Оператора. Абонент при наданні послуги підключення повинен забезпечити доступ співробітників Оператора до елементів Кінцевого обладнання. У випадку невідповідності Кінцевого обладнання стандартам мережі, - Оператор відмовляє в підключенні, пропонуючи міри щодо приведення обладнання у відповідність до стандартів. У випадку відповідності Кінцевого обладнання стандартам мережі - Оператор підключає Кінцеве обладнання до мережі.

2.4. У випадку тимчасового відключення Кінцевого обладнання від мережі, виконаного у зв'язку із заявою Абонента про тимчасове відключення або внаслідок закінчення строку дії Договору, - підключення може бути виконане Оператором без перевірки Кінцевого обладнання.

2.5. Якщо буде потреба підключення Кінцевого обладнання Абонента в будинку, у якому не встановлена мережа Оператора й відсутності в Оператора можливості провести в будинок свою мережу самостійно, - Оператор має право видати Абоненту Технічні умови підключення, указавши в них місце розташування найближчого пристрою мережі, до якого може бути підключене Кінцеве обладнання Абонента, а також параметри й принципову схему ділянки мережі між портом розподільного пристрою Оператора й Кінцевим обладнанням Абонента.

2.6. Абонент має право за свій рахунок, на підставі Технічних умов побудувати відповідне Кінцеве обладнання до найближчого пристрою мережі Оператора, після чого Оператор зобов'язаний зробити підключення Кінцевого обладнання Абонента на загальних підставах. Побудоване Абонентом самостійно Кінцеве обладнання повинно відповідати передбаченим для Кінцевого обладнання стандартам і залишається у власності Абонента.

2.7. Абонент не має права встановлювати будь – які розподільчі пристрої (комутатори, таке інше) на ділянці кабелю Оператора до Точки підключення. Встановлення сертифікованого обладнання, що дозволяє розподіл трафіку для потреб Абонента після Точки підключення не забороняється та виконується на власний розсуд Абонента.

2.8. Точка підключення повинна бути розміщена в місці, доступному на запит співробітникам Оператора. У випадку якщо в результаті реконструкції приміщення, чи заборони власника приміщення на іспектування Точки підключення, вона опинилася в приміщенні, недоступному для доступу на запит співробітника Оператора, -  обладнання Абонента може бути відключено й Точка підключення повинна бути перенесена в доступну на запит частину приміщення Абонента за рахунок Абонента.

 

3. Порядок надання Послуги.

3.1. Оператор зобов'язаний почати надання Послуги протягом однієї доби з моменту укладення Абонентом Договору, при наявності виконаного підключення Кінцевого обладнання Абонента до мережі.

3.2. Послуга надається безперервно з моменту початку надання Послуги до закінчення останнього Періоду, надання послуги в якому замовлено Абонентом. Перерви можуть бути зроблені тільки у випадку усунення несправностей мережі або необхідності проведення профілактичних робіт.

3.3. Оператор має право проводити профілактичні роботи на мережі, під час виконання яких Послуга надаватися не буде. Тривалість профілактичних робіт не може перевищувати 24 годин і вони можуть проводитися не частіше 1 раз на місяць. Інформація про проведення профілактичних робіт повинна бути розміщена в Абонентських відділах Оператору, або на сайті http://gcn.ua/ не пізніше, ніж за добу до початку проведення профілактичних робіт.

3.4. У випадку використання Абонентом у складі Кінцевого обладнання пристрою, що має мережевий ідентифікатор, при первинному підключенні Оператор реєструє ідентифікатор пристрою. У випадку заміни такого пристрою, Абонент зобов'язаний самостійно зв'язатися з Технічною службою Оператора безпосередньо й надати ідентифікатор пристрою, встановленого замість зареєстрованого раніше, або за вказівками співробітника Технічної служби виконати дії, за допомогою яких можна буде дистанційно ідентифікувати пристрій.

3.5. Абонент має право використовувати власні пристрої виміру обсягу наданої йому Послуги. Пристрій виміру повинен мати сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації й метрології. Результати вимірів будуть застосовуватися у випадку забезпечення неможливості використання Послуги без обліку пристрою Абонента, засвідченої спільним актом Абонента й Оператора.

3.6. На запит Абонента, із вказівкою конкретної моделі Кінцевого обладнання й бажаної Послуги, Оператор зобов'язаний надати Абоненту інформацію про можливість використання зазначеної моделі Кінцевого обладнання в мережі.

3.7. У випадку ненадання замовленої Абонентом Послуги, надання Послуги неналежної якості, надання не замовленої Абонентом Послуги, відмови Абонента від замовленої Послуги (дострокового розірвання Договору), - гроші за надання Послуги з моменту закінчення надання Послуги не стягуються, а оплачені гроші - зараховуються на Особовий рахунок і можуть бути повернуті Абоненту в порядку, передбаченому Договором для повернення невикористаної передоплати.

3.8. У випадку, якщо припинення надання Послуги було виконане шляхом відключення Кінцевого обладнання Абонента від мережі, повторне підключення Кінцевого обладнання здійснюється після надання Оператору заяви, повного погашення заборгованості, замовлення й оплати послуги підключення (перевірки обладнання на відповідність стандартам мережі) відповідно до тарифів Оператора.

 

4. Порядок оплати Послуги.

4.1. Абонент має право замовити надання Послуг у декількох наступних Періодах, для чого він у порядку п. 3.4. Договору вносить суму, рівну або більшу вартості Послуг у Періодах, які їм замовляються. Із внесеної суми буде оплачений поточний Період надання Послуги, а залишок буде зберігатися на Особовому рахунку Абонента у вигляді передоплати. На початку кожного наступного Періоду з Особового рахунка Абонента буде списуватися вартість послуг у наступному Періоді.

4.2. При укладенні Договору, адресі одержання Послуги, названої Абонентом, привласнюється Ідентифікатор (комбінація цифр) який, надалі, буде використовуватися при організації обліку наданих послуг і отриманих оплат і здійсненні оплат Абонентом за допомогою систем моментальних платежів. Також, Абоненту надається пароль доступу в Особовий кабінет.

4.3. Особовий кабінет – розділ на сайті http://gcn.ua/, де Абоненту, який виконав ідентифікацію за допомогою Ідентифікатора та пароля, надається інформація про замовлені послуги та залишок грошей на Особовому рахунку. Зміни до умов Договору, замовлені Абонентом у Особовому кабінеті набирають чинності з моменту підписання сторонами відповідних доповнень до Договору стосовно таких змін.

4.4. Абонент має право одержати від Оператора залишок передоплати, врахованої на Особовому рахунку протягом 30 днів з моменту надання відповідної заяви.

4.5. Абонент, надаючи персональні дані при укладанні Договору, дає Оператору право використовувати їх для організації власного обліку, а також передавати ці дані для використання підрядниками Оператора мережі.

4.6. Оператор гарантує захист інформації Абонента відповідно до діючого законодавства.

 

5. Припинення й призупинення надання Послуги.

5.1. Припинення надання Послуги можливе у випадку замовлення додаткової послуги по тимчасовому призупиненню надання Послуги, або розірвання Договору.

5.2. Скорочення обсягу надання Послуги можливо з початку наступного Періоду за умови обрання Абонентом Пакета Послуг, що передбачає менший обсяг послуги, порівняно з Пакетом Послуг, надання якого було замовлено в попередньому Періоді. Кінцеве обладнання Абонента може бути відключене в будь-який момент після закінчення надання Послуги.

5.3. Оператор може призупинити надання Послуги на термін дії таких обставин: у зв'язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного або воєнного стану. У випадку, якщо описані обставини тривають більше одного місяця, - Оператор має право розірвати Договір.

5.4. У випадку виявлення невідповідності Кінцевого обладнання передбаченим Договором стандартам, або виявлення використання Абонентом несертифікованого Кінцевого обладнання, - Оператор має право розірвати Договір і, у випадку нанесення Кінцевим обладнанням збитку пристроям мережі Оператора або третіх осіб, - стягнути з Абонента компенсацію за нанесений збиток у повному обсязі.

5.5. У випадку Аварії мережі Оператор зобов'язаний негайно почати дії з усунення аварії, а також протягом доби розмістити в Абонентських відділах і на сайті http://gcn.ua/ інформацію про строки усунення аварії.

5.6. У випадку, якщо усунення неполадок у наданні Послуги зайняло у Оператора більше 24 годин, - Абонент звільняється від сплати абонентської плати на період з моменту надходження заявки Абонента до моменту поновлення надання Послуги (вартість Послуги в зазначеному періоді зараховується на Особовий рахунок).

5.7. Оператор у строк, передбачений для внесення змін у Договір, має право розірвати договір, у тому числі у зв'язку із припиненням терміну дії Ліцензій, інших дозвільних документів, припинення діяльності як суб'єкта господарювання.

5.8 Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Оператора про свій намір не менш ніж за 14 днів до бажаної дати розірвання.

 

6. Відповідальність сторін і звільнення від відповідальності.

6.1. Абонент відповідає за збиток, нанесений обладнанню, інформації Оператора й третіх осіб неправомірними діями Абонента.

6.2. Абонент несе відповідальність, передбачену п. 37 Правил одержання й надання телекомунікаційних послуг.

6.3. Оператор несе відповідальність, передбачену п. 40 Правил одержання й надання телекомунікаційних послуг.

6.4. Оператор повністю звільняється від відповідальності за дії Абонента (третіх осіб з використанням Кінцевого обладнання Абонента) із використанням Послуги відносно третіх осіб.

6.5. У випадку припинення надання Послуги понад обумовлені Договором припустимі перерви, - Абонент має право звернутися до Оператора з письмовою заявою про проведення перерахунку вартості Послуг.

6.6. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання зобов'язань за Договором у випадку наявності обставин, що виникли поза волею Оператора, які не можна було передбачати або запобігти, включаючи:

6.7. Землетруси, повені, урагани, пожежі й інші стихійні лиха, порушення в роботі систем електропостачання житлових будинків і районів міста, що привели до порушення роботи телекомунікаційної мережі.

6.8. Громадські зворушення, війна, блокада.

6.9. Набрання чинності нормативних актів, що обмежують діяльність Оператора з надання послуг.

 

7. Порядок усунення неполадок при наданні Послуги.

7.1. У випадку припинення одержання Послуги в належній якості Абонент зобов'язаний звернутися до Оператора по телефонам Абонентської або/та Технічної служби, або в Абонентський відділ Оператора із заявою. В зверненні Абонент зобов'язаний вказати: Назву пакету замовлених в поточному Періоді у Оператора Послуг, місце розташування Кінцевого обладнання, ідентифікатор Абонента, характер неполадок.

7.2. Співробітник Абонентської чи Технічної служби має право попросити Абонента виконати дії з Кінцевим обладнанням Абонента, якщо буде мати підстави вважати, що причиною неполадки є технічний стан, або налаштування Кінцевого обладнання.

7.3. У випадку, якщо несправність не може бути усунута дистанційно, співробітник Абонентської чи Технічної служби Оператора зобов'язаний прийняти від Абонента заявку на усунення несправності.

7.4. Оператор, за наявності технічної можливості, зобов'язаний виконати заявку й усунути неполадки мережі протягом 24 годин з моменту одержання заявки. У разі неможливості своєчасного усунення неполадки, Оператор протягом зазначеного строку сповіщає Абонента про строки усунення неполадки. Абонентська плата за весь строк перевищення строку усунення неполадок – не стягується.

7.5. Не є припиненням надання Послуги неполадки, викликані технічним станом або налаштуванням Кінцевого обладнання, особливо, якщо стан налаштувань обладнання був змінений внаслідок дій Абонента, або інших осіб з відома або при сприянні Абонента.

7.6. У випадку, якщо буде об'єктивно виявлено, що неполадки в наданні Послуги, про які подавав заявку Абонент були наслідком несправності Кінцевого обладнання Абонента, - Кінцеве обладнання Абонента повинне бути виправлене (налаштоване) за рахунок Абонента, а виклик співробітників Оператора Абонент зобов'язаний оплатити відповідно до Тарифів.

 

8. Інші умови.

8.1. Договір укладений відповідно до Закону України «Про телекомунікації» і «Правилами надання й одержання телекомунікаційних послуг», затверджених ПКМУ № 295 від 11.04.2012 року у поточній редакції.

8.2. Сторони, у випадку виникнення розбіжностей у ході виконання Договору, мають право звернутися один до одного для вирішення претензій, а у випадку неможливості рішення питань у ході переговорів - у суд за місцем перебування відповідача.

8.3. Оператор зобов'язаний розглянути звернення Абонента в строк, передбачений у Законі України «Про звернення громадян».

8.4. Абонент, укладаючи Договір дає Оператору згоду на внесення, використання, зберігання й знищення даних, наданих Абонентом у ході укладення Договору, у тому числі даних, що є Персональними даними (таких, які можуть бути віднесені до Персональних даних) у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Абонент має право звернутися до Оператора із заявою про повне або часткове виключення персональних даних Абонента, раніше наданих Абонентом, з баз даних Оператора.

8.6. Співробітники Оператора, або співробітники підрядників Оператора при проведенні дій по підключенню Кінцевого обладнання, або при виконанні інших контактів з Абонентом зобов'язані пред'явити посвідчення співробітника з фотографією співробітника, скріплене печаткою (за наявності печатки в обігу).